.

 

 اساسنامه مرکز پژوهشی و دیده بانی نظامی افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

افغانستان بحیث یتیم جنگ سرد؛ قربانی تروریزم، اسیر افراط گرایی و فریب خورده دموکراسی که سالهاست در دو راهی جنگ و صلح؛ بن بست بحران ؛ تلک فقر و تونل انزوا گیر مانده بود. مزید برآن؛ با دو نوع بحران یعنی داخلی و خارجی با بازیگران متعدد؛ مانور های اطلاعاتی نا آشنا برای مدیران جنگ و صلح ما و با نسل های جدید جنگ دست و گریبان میباشد که نتیجه آن فرار سرمایه ها ؛ شکار مغز ها ؛ نبود امنیت انسانی وانهدام ثبات اجتماعی در کشور میباشد.

افغانستان بعد از عبور از خط قرمز بدبختي ها و نابرابري هاي ناشي از تجاوز کشور هاي ابر قدرت و آزمند جهان ومنطقه، اينک در پرتو شرايط جديد سياسي و اجتماعي که زاده تفکر جديد و دگر انديشي سالم و کثرت گرايي سياسي و قومي ميباشد، قامت از خاک و خون بلند کرده و با عزم آهنين و آرزومندي به بهار تفاهم و همزيستي مسالمت آميز، حيات سياسي و دوام زنده گي در سايه قانون و آزادي بحيث فراورده هاي عدالت اجتماعي را آغازيده است.

شرايط حاکم در کشور نه تنها بر شکنجه فکري و انسداد فرهنگي دوامدار ما خاتمه داد بلکه ميدان را براي بازيگران جديد نيز هموار ساخت و بر امتيازات نارواي گذشته که در انحصار و استبداد و تفرقه تجلي ميافت ، خاتمه داده و فصل جديدي از همفکري و همسويي را بروي مردم گشود.

پس بايسته است تا تمام نخبه ها و صاحبان انديشه و دارنده گان سوداي دين و وطن در محوريت جريان هاي فکري مستقل انديش و نهاد هاي اجتماعي جمع شده و براي گذار از وضع موجود به وضعيت مطلوب، با هم تشريک مساعي و همکاري نمايند.

با توجه به وضعيت فوق است که عده يي از کارشنان امور؛ وکلای پارلمان؛ فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی با اميد پيشکش کردن طرح هاي موثر برای غلبه بر ناامنی مزمن و آغاز گفتمان جدي اعتماد سازي ميان جريان هاي قومي و ايجاد پل هاي ارتباطي با دولت و نهاد هاي مسوول، نهاد تحقیقاتی و نظارتی را پي ريزي و ايجاد کردند. ما پیشنهادهای طرف های معامله خود را به برنامه های دقیق و اجرایی تبدیل میکنیم و از تهدید ها و خطا پذیری عملکرد ها را به حد اقل کاهش میدهیم.

مرکز پژوهشی و دیده بانی افغانستان افغانستان که نخستین تجربه برای بلند بردن سهم افغانها در روند صلح سازی و جنگ ستیزی میباشد؛ تلاش خواهد کرد تا در شرایطی که مسوولت های امنیتی به افغانها سپرده شده و ما با کابوس 2014 روبرو هستیم؛ فراورده های علمی و تحقیقاتی آن ذایقه های مختلف را نوازش دهد و با ارایه دید گاه های معین؛ اطمینان خاطر ربوده شده از ذهن مردم را باز گرداند.

ما از مدتها نیاز تاسیس یک تشکیلات حرفوی برای دیده بانی از بحرانها را احساس میکردیم و به همین منظورکار را در محورهای مختلف گرچه آهسته ولی پیوسته آغاز کرده ایم وامیدواریم در آینده عرصه های مختلفی را زیر پوشش داشته باشیم.

ماموریت اصلی این مرکز؛ پشتیبانی فکری و علمی نهاد های ذیربط جهت تحقق اهداف ملی از طریق پیشکش کردن تحقیقات با کیفیت در موضوعات ملی و بین المللی و همراهی دانشمند عرصه های متذکره میباشد.