.

مقاله ها

تلاش چین برای حضوری جدی تر در «افغانستان»

 

 

تلاش چین برای حضوری جدی تر در «افغانستان»

راهاندازیخطآهندر "راهابریشم" چینووروداولینقطارباریآنبهافغانستاننشانازآنداردکهپکنبهدنبالورودجدیتروافزایشنفوذخوددرکشوراست.چینبراینباوراستکهازطریقاجرایطرحجادهابریشمزمینیودریایینوینوگسترششبکهحملونقلزمینی،دریاییوهواییشرایطخوبیبرایمرتبطکردنمنطقهبهیکدیگرفراهممیشود. بههمینخاطراینکشوردراولینگام،یکقطارباریراماهگذشتهمیلادیپسازیکسفر۱۳روزهوگذرازقزاقستانوازبکستانروانهحیرتاندرافغانستانکرد. "یائولین" سفیرچیندرکابلآنزماندرجریانورودقطارگفتکهاینحرکتینمادینبرایتقویتروابطراهبردیدوکشوربودهاست.
چینوافغانستاندارایمرزمشترکهستندامافاقدراههایشوسهوخطآهنبرایتجارتمیباشندوبرایهمینارزشصادراتچینبهافغانستانمعادل۴۰۰میلیوندالراستکهفقط۵درصدازکلتجارتاینکشورباپاکستانبهحسابمیآید. وروداینقطارهمبهاینمعناستکهچینعزمخودرابراییافتننفوذبیشتردرافغانستانجزمکردهاستوهممیخواهدازاینطریقحجمتبادلاتتجاریدوکشوررابالاببرد. چینهموارهنگرانبروزدرگیریهاینظامیدرافغانستانبودهاستوانتظارشایناستکهباطرحهایجادهابریشمنقشمهمتریدربازسازیکشورایفاکند.
کشوریکهازدیدگاهچینبعضابرایتروریستهامامنخوبیاستوبهپایگاهیبرایآموزششماریازاویغورهایافراطیسینکیانگدرشمالغربچینتبدیلشدهاستکهمیتوانندباعبورازمرزهایچینبهاینکشورلطماتامنیتیواردکنند. بااینحسابچینامیدواراستکهبتواندیکشبکهراهبینخودوافغانستانایجادکردهوبتدریجباتثبیتاوضاعاینراهابریشمرابهاروپانیزمرتبطنماید.
پکنهمزمانکوشیدهاستتامیانجیصلحدرافغانستانباشدوازیکسالقبلازطالبانبرایمذاکرهدربارهمسائلافغانستاندعوتکردهودرماهجولای(تیر - مرداد) امسالنیزمیزبانهیاتیازطالبانبودهاست.روزنامه "مردم" ارگانحزبحاکمچیننوشتهاستکهراهآهنچینبهافغانستانبهترازهرروشدیگریمیتواندباعثگسترشهمکاریهایراهبردیوبخصوصاقتصادیوتجاریدوکشورشودودرواقعجایگاهکابلراارتقاوبهآنشرایطبهتریببخشد.
راهابریشمجدیدچین،طرحیکهسال۲۰۱۳میلادیشیجینپینگرئیسجمهوراینکشورمطرحکردنزدیکبهیکهزارو۴۰۰میلیارددالرارزشخواهدداشتوچینمیخواهدازطریقآنبهیکقدرتراهبردیتجاریواقتصادیدرجهانتبدیلشدهودنیاراباخودمرتبطسازد.بسیاریبراینباورندکهمیراثراهابریشمبرایچینبهمراتبازطرحاقتصادیمارشالآمریکاوطرحهاییکپارچگیواقتصادیاتحادیهاروپابزرگتروپابرجاترخواهدبود.
اینطرحهمچنینبهدلیلآنکهمبدعومجریآنچیناستبهپولملیاینکشورقدرتبخشیدهو«یوان»رابهیکارزبینالمللیتبدیلخواهدکرد.طرحیکهنزدیکبه۶۴کشوروچهارمیلیاردو۴۰۰میلیوننفرجمعیترادربرمیگیردوممکناستمعادل۴۰درصدازاقتصادجهانرابهخوداختصاصدهد.

  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی