.

مقاله ها

طرح همکاري با ارگانهاي امنيتي و نظامي کشور

 

 

طرح همکاري با ارگانهاي امنيتي و نظامي کشور

خدمات و موضوعاتي که مرکز تحقيقاتي و نظارتي افغانستان ميتواند با تمام ظرفيت مسلکي و احساس مسووليت ملی با نهاد هاي مربوطه دولت جمهوري اسلامي افغانستان در چارچوب قرار داد های دو جانبه همکاري کند:

الف: د رعرصه تحقيقاتي

1- آسيب شناسي تخنيکي؛ تاکتيکي؛ کادري ؛ تشکيلاتي و مديريتي قواي مسلح کشور

2- بررسي تاثيرات کوتاه مدت و دراز مدت مداخلات سياسي در امور نظامي و امنيتي

3- چالش ها و خطرات نظامي سازي امنيت؛ شاخص هاي داخلي و خارجي ثبات کشور

4- بررسي کمي و کيفي قدرت نرم و سخت کشور و استفاده هوشمند از آن در برابر تهديدات

5- بررسي دکتورين نظامي با تاکتيکهاي جنگ فرسايشی تروريستان؛ و مقايسه آن با دکتورين کشور هاي بدخواه

6- جستجوي علل فرار سربازان از خدمت سربازي؛ هزينه ها و راه حلها

7- تعريف تهديد؛ شناسايی منابع تهديد ( نظامي و يا غير نظامي) و ريشه هاي تهديد( داخلي يا خارجي)

8- جايگاه و اهميت حضور افسران زن در قواي مسلح, چالشهاي امنيتي؛ وظيفوي و اجتماعي؛ راه حلها

9- بررسي سطوح و ابعاد ريفورم اداري و کادري قواي مسلح کشور

10- تاثيرات دراز مدت آموزش کادر هاي افغان در کشور هاي مختلف

11- جستجوي علل بلند بودن تلفات پرسونل و تجهيزات نظامی دولت در ميادين جنگ( ضعف استراتژي يا مديريتي و تاکتيکي)

12- نقش نظاميان در گفتگو ها و روند صلح

13- عوامل و انگيزه هاي حملات خودي؛ راه حل و برنامه ريزي ها

14- بررسي کمي و کيفي روابط ميان شبکه هاي جنايتکار و گروه هاي تروريستي در کشور

15- تاثيرات درازمدت امنيتي و اجتماعي استفاده از افغانها در جنگ هاي نيابتي منطقه

15- موقعيت و کيفيت استحکامات و سيستم هاي تقويتي نظامي ؛ چالشها و راه حل ها

16- وسعت تهديدات جنگ سالاران و راه حل هاي تحديد نفوذ و کنترول آنها بر قواي مسلح کشور

ب: در عرصه مونيتورنگ

1- نظارت دايمی از کيفيت عرضه خدمات صحي در عقب جبهه

2- نظارت موردی و دايمی از کيفيت اعاشه و اباطه سربازان در خط مقدم

3- نظارت از استخدام اطفال زير سن قانوني در قطعات و استفاده جنسي از آنها

4- استفاده از وسايط نظامي براي مقاصد شخصي

5- نظارت از روند قاچاق و تبادله اسلحه با مواد مخدر و احتمال دخالت افسران عاليرتبه نظاميان کشور

6-   بررسي کيفيت تعليم و تربيه نظامي و پيشنهاد راه هاي مبارزه با بي سوادي پرسونل نظامي

7- بررسي ابعاد و دلايل موجوديت سربازان خيالي و راه حلها

9- نظارت دايمی از عوامل و زمينه های کشت خاشخاش درکشور

10- نظارت بر استفاده احزاب سياسی از مليشه های نظامی شان

11- نظارت و بررسی مستقلانه از تلفات ملکی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی