.

مقاله ها

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم

 

 

 

 

    

اعلامیه مطبوعاتی

 

مورخ 12/4/1393

  

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم

  

ریاست اطلاعات وارتباط عامه اداره امور خبر میدهد:

  

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از حصول اطمینان از مراجع عدلی و قضایی کشور که این قانون در تضاد با حاکمیت ملی و حقوق بشری نمی باشد توشیح نمود.

  

ماده اول

 

بتاسی از حکم فقره (16) ماده (64) قانون اساسی افغانستان، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم را که با صدور مصوبه شماره (126) مورخ 4/3/1393 ولسی جرگه و مصوبه شماره (124) مورخ 4/4/1393 مشرانو جرگه شورای ملی بداخل ( 5) فصل و 29 ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارد.

  

ماده دوم

 

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات شورای ملی، در جریده رسمی نشر گردد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی