.

مقاله ها

مشخصات امضا کنندگان و چگونگی معامله دند غوری به طالبان

 

 

هیأتی که برای بررسی وضعیت امنیتی ساحۀ دندغوری چندی قبل به این ولایت سفر کرده بود، این ساحه را رسماً طی معامله‌ ای به طالبان واگذار کرد.این هیأت پس از سفر به بغلان؛ بدون اینکه از کارکردشان به رسانه‌ها و مردم اطلاع بدهند، دوباره به کابل برگشته اند.پس از یک هفته، این هیأت به کابل برگشته و اسنادی به دست اعضای شورای ولایتی بغلان رسیده است که این افراد با گروه طالبان سندی را امضا کرده اند و ساحۀ دند غوری را به طالبان واگذار کرده و به این گروه سند ملکیت داده اند.
در این سند که ساحۀ دند غوری به طالبان داده شده است؛ وزیر سرحدات اقوام و قبایل، سرپرست ولایت بغلان، رییس شورای ولایتی، رییس امنیت، فرمانده پولیس، رییس شورای عالی صلح بغلان و دو عضو این شورا، امضا کرده اند که این سند در برگیرنده
۹ ماده می‌باشد.در یکی از ۹ ماده آمده است که در این ساحه، افراد مشکوک و مظنون اگر دیده شود، دولت حق انجام عملیات، گرفتاری افراد و حتا واردشدن به این ساحه را ندارد.
اسامی و مشخصات نماینده های طالبان كه در پاى توافقنامه آتش بس ميان طالبان و اداره محلى بغلان در دند غورى امضا كرده اند:
1-قوماندان جمعه گل:
نامبرده كه خود را رييس شورای قوم احمدزايى در قریه جوی نو دند غورى مى خواند، از نزدیکان حاجی سردار خان (از حاميان طالبان)، مولوی مامور(ولسوال نام نهاد طالبان در دوشى) و مولوی لعل (ولسوال پلخمرى نام نهاد طالبان) می باشد.
داماد او به نام قوماندان سید محمد مشهور به سيد محمد 82 بوده كه توپ 82 ملی میتری دارد و در اکثریت جنگ ها با لای بیزهای پولیس در دند غوری سهم فعال دارد.یک برادرش یک ماه قبل از لندن آمده و به جبهه مولوی لعل پيوست و در نبر با پولیس کشته شد.
نامبرده در جمع آورى عشر نیز سهم فعال دارد و ده ها پولیس را شهید نموده است.
قوماندان جمعه گل هم با دولت رفت و امد دارد و هم در قریه جوی نو دند غوری در منزل خویش طالبان را نگهداری می نماید و در انتقال انها به پاکستان رول مهم دارد.
2-حاجى سردارخان :
نامبرده برادر مولوی مامور (ولسوال نام نهاد طالبان براى دوشی) و پسر کاکای مولوی لعل (ولسوال نام نهاد طالبان براى پلخمرى) می باشد.
هرزمانیکه طالبان دند غوری در برابر عمليات نيروهاى دولتى ضعیف می شوند. موصوف یک تعداد محاسن سفيدان را به دستور حلقات معين درون حكومتى و بيرون حكومتى جمع نموده و به دروازه هاى مقامات محلى و مركزى برده و عليه نيروهاى امنيتى شكايت مى نمايند و از جانب ديكر خواستار آتش بس ميان طالبان و نيروهاى دولتى مى گردند.
موصوف با همكارى قوماندان جمعه گل (كه قبلا در مورد اش معلومات ارايه شد) در انتقال مولوى لعل (ولسوال نام نهاد طالبان براى پلخمرى) از دند غورى الى تورخم رول مهم را بازى مى كند.
3-حاجى نقيب الله:
فرزند حاجى نقيب الله عملاً در جبهه جنگ عليه نيروهاى دولتى در كنار مولوى لعل (ولسوال پلخمرى طالبان) در دند غورى مى جنگد.
4-حاجى مستو:
حاجی مستو قبلا قوماندان مشهور طالبان در جوی نو دند غوری بود. زمانیکه امریکایی ها مى خواستند او را گرفتار نمايند توسط قوماندان جمعه گل که (از همكاران نزديك طالبان در منطقه احمد زايى دندغورى) مى باشد به پاکستان انتقال داده شد.
دو برادر زاده حاجى مستو سرگروپ هاى مولوى لعل (ولسوال پلخمرى نام نهاد طالبان) بوده كه در جبهه جنگ عليه نيروهاى دولتى قرار دارند.حاجى مستو در سال ١٣٩٣ خورشيدى همراه با مولوى لعل (ولسوال پلخمرى نام نهاد طالبان) دو باره از پاكستان به منطقه دند غورى آورده شدند.
يك برادر حاجى مستو محمد خان نام دارد كه در سند امضايش نيز ديده مى شود. دو پسر محمدخان با الفعل به حيث سرگوپ هاى جبهه مولوى لعل در سنگر نبرد عليه نيروهاى دولتى حضور دارند.
برادر زاده هاى حاجى مستو و پسران محمد خان تروريست و ماين ساز هاى ماهرى هستند.
5-قوماندان شير :
قوماندان شير سابق از قوماندانان حزب اسلامى در منطقه جوى نو دند غورى بغلان بود.
شش فرزند قوماندان شير جبهه مستقل عليه نيروهاى دولتى داشته و آنان در ساختن ماين و جاسازى آن برضد نيروهاى دولتى مهارت خاص دارند.
6-حاجى محمد اكبر :
حاجى اكبر همكارى نزديك با طالبان داشته و پسران اش در ماين كذارى و جمع آورى عشر براى طالبان نقش مهم دارند.
7-گل خان:
همه پسران گل خان در جوى نو دند غورى بغلان طالب اند. از اينكه خانه گل خان در موقعيت مناسب قرار داشته تمام جلسه هاى نظامى طالبان در خانه او گرفته مى شود.
9-محمد خان :
محمدخان مشهور به مد خى برادر حاجى مستو مى باشد. خانه او در جوى نو دند غورى است. پسران وى به نام هاى مستعار سرگروپ هاى مولوى لعل (ولسوال نام نهاد طالبان براى پلخمرى) مى باشند.
حاجى مد خى رفت و آمد دوامدار به پاكستان داشته و در انتقال افراد طالبان به آن كشور نقش اساسى دارد.
10-مولوى عبدالرحمان :
همكار نزديك مولوى لعل (ولسوال طالبان براى پلخمرى) مى باشد. مولوى عبدالرحمان از قاتلان سرسخت نيروهاى امنيتى است.
11-حاجى عمراخان:
عمرا خان متنفذ قومى در بغلان بوده و از طرفداران طالبان در منطقه زمانخيل و دند شهاب الدين مى باشد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی