.

شبکه خط آهن افغانستان 'تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد'

شبکه خط آهن افغانستان 'تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد'

      شبکه خط آهن افغانستان 'تا سال ۲۰۳۰ تکمیل خواهد شد عبدالباری صدیقی، رئیس خط آهن افغانستان Afghanistan Railway Authority بروز دوشنبه ۱۵ قوس در یک نشست خبری...

یکشنبه, 05 جدی 1395

Add Comment|Read more...

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان

دهلیز اقتصادی چین و پاکستان

    دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به گزارش دیلی اوصاف، «سرتاج عزیز» مشاور بین‌الملل نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که بندر «گوادر» در ایالت بلوچستان، سرآغاز پروژه بین‌المللی کریدور...

یکشنبه, 05 جدی 1395

Add Comment|Read more...

آیا مراکز نظامی خارجی‌ از مزارع کشت مواد مخدر حفاظت می‌کنند؟

آیا مراکز نظامی خارجی‌ از مزارع کشت مواد مخدر حفاظت می‌کنند؟

    آیا مراکز نظامی خارجی‌ از مزارع کشت مواد مخدر حفاظت می‌کنند؟ وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و نمایندگی سازمان ملل متحد اعلام کردند که تولید مواد مخدر...

جمعه, 07 عقرب 1395

Add Comment|Read more...

تلاش چین برای حضوری جدی تر در «افغانستان»

تلاش چین برای حضوری جدی تر در «افغانستان»

    تلاش چین برای حضوری جدی تر در «افغانستان» راهاندازیخطآهندر "راهابریشم" چینووروداولینقطارباریآنبهافغانستاننشانازآنداردکهپکنبهدنبالورودجدی‌تروافزایشنفوذخوددرکشوراست.چینبراینباوراستکهازطریقاجرایطرحجادهابریشمزمینیودریایینوینوگسترششبکهحملونقلزمینی،دریاییوهواییشرایطخوبیبرایمرتبطکردنمنطقهبهیکدیگرفراهممیشود. بههمینخاطراینکشوردراولینگام،یکقطارباریراماهگذشتهمیلادیپسازیکسفر۱۳روزهوگذرازقزاقستانوازبکستانروانهحیرتاندرافغانستانکرد. "یائولین" سفیرچیندرکابلآنزماندرجریانورودقطارگفتکهاینحرکتینمادینبرایتقویتروابطراهبردیدوکشوربودهاست. چینوافغانستاندارایمرزمشترکهستندامافاقدراههایشوسهوخطآهنبرایتجارتمیباشندوبرایهمینارزشصادراتچینبهافغانستانمعادل۴۰۰میلیوندالراستکهفقط۵درصدازکلتجارتاینکشورباپاکستانبهحسابمیآید. وروداینقطارهمبهاینمعناستکهچینعزمخودرابراییافتننفوذبیشتردرافغانستانجزمکردهاستوهممیخواهدازاینطریقحجمتبادلاتتجاریدوکشوررابالاببرد. چینهموارهنگرانبروزدرگیریهاینظامیدرافغانستانبودهاستوانتظارشایناستکهباطرحهایجادهابریشمنقشمهمتریدربازسازیکشورایفاکند. کشوریکهازدیدگاهچینبعضابرایتروریستهامامنخوبیاستوبهپایگاهیبرایآموزششماریازاویغورهایافراطیسینکیانگدرشمالغربچینتبدیلشدهاستکهمیتوانندباعبورازمرزهایچینبهاینکشورلطماتامنیتیواردکنند. بااینحسابچینامیدواراستکهبتواندیکشبکهراهبینخودوافغانستانایجادکردهوبتدریجباتثبیتاوضاعاینراهابریشمرابهاروپانیزمرتبطنماید. پکنهمزمانکوشیدهاستتامیانجیصلحدرافغانستانباشدوازیکسالقبلازطالبانبرایمذاکرهدربارهمسائلافغانستاندعوتکردهودرماهجولای(تیر - مرداد) امسالنیزمیزبانهیاتیازطالبانبودهاست.روزنامه "مردم" ارگانحزبحاکمچیننوشتهاستکهراهآهنچینبهافغانستانبهترازهرروشدیگریمیتواندباعثگسترشهمکاریهایراهبردیوبخصوصاقتصادیوتجاریدوکشورشودودرواقعجایگاهکابلراارتقاوبهآنشرایطبهتریببخشد. راهابریشمجدیدچین،طرحیکهسال۲۰۱۳میلادیشیجینپینگرئیسجمهوراینکشورمطرحکردنزدیکبهیکهزارو۴۰۰میلیارددالرارزشخواهدداشتوچینمیخواهدازطریقآنبهیکقدرتراهبردیتجاریواقتصادیدرجهانتبدیلشدهودنیاراباخودمرتبطسازد.بسیاریبراینباورندکهمیراثراهابریشمبرایچینبهمراتبازطرحاقتصادیمارشالآمریکاوطرحهاییکپارچگیواقتصادیاتحادیهاروپابزرگتروپابرجاترخواهدبود. اینطرحهمچنینبهدلیلآنکهمبدعومجریآنچیناستبهپولملیاینکشورقدرتبخشیدهو«یوان»رابهیکارزبینالمللیتبدیلخواهدکرد.طرحیکهنزدیکبه۶۴کشوروچهارمیلیاردو۴۰۰میلیوننفرجمعیترادربرمیگیردوممکناستمعادل۴۰درصدازاقتصادجهانرابهخوداختصاصدهد.   

...

یکشنبه, 28 سنبله 1395

Add Comment|Read more...

سیاست «بین‌الملل گرایی» اشرف غنی در حال گسترش است

سیاست «بین‌الملل گرایی» اشرف غنی در حال گسترش است

    سیاست «بین‌الملل گرایی» اشرف غنی در حال گسترش است ديپلومات : افغانستان که دروازه اصلی ورود به آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی (خاورمیانه) محسوب می‌شود همواره از...

یکشنبه, 28 سنبله 1395

Add Comment|Read more...

'۳۰ درصد خشونت‌های افغانستان، جنگ تریاک است'

'۳۰ درصد خشونت‌های افغانستان، جنگ تریاک است'

    باز محمد احمدی، معاون مبارزه با مواد مخدر این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت به اساس اطلاعاتی که آنها دارند مافیای مواد مخدر در کنار...

سه شنبه, 26 اسد 1395

Add Comment|Read more...
BeginningPrevious12345NextEnd