.

هماهنگي ميان مديريت جنگ، رهبري صلح و استراتژي توسعه

  هماهنگي ميان مديريت جنگ، رهبري صلح و استراتژي توسعه

دوشنبه, 13 جدی 1395

Add Comment|Read more...

اهميت داشتن عمق استراتژيک و ضرورت امنيتی-سياسی افغانستان به آن

اهميت داشتن عمق استراتژيک و ضرورت امنيتی-سياسی افغانستان به آن

    اهميت داشتن عمق استراتژيک و ضرورت امنيتی-سياسی افغانستان به آن گروه تحلیل و ارزیابی این تحلیل و پیشنهاد ناشی از آن بر اساس بیانیه ۱۸ میزان ۱۳۹۵ رئیس...

دوشنبه, 13 جدی 1395

Add Comment|Read more...

طرح همکاري با ارگانهاي امنيتي و نظامي کشور

طرح همکاري با ارگانهاي امنيتي و نظامي کشور

    طرح همکاري با ارگانهاي امنيتي و نظامي کشور خدمات و موضوعاتي که مرکز تحقيقاتي و نظارتي افغانستان ميتواند با تمام ظرفيت مسلکي و احساس مسووليت ملی با نهاد...

یکشنبه, 12 جدی 1395

Add Comment|Read more...

آسيب شناسی و فرصت سازی برای خدمت سربازی اجباری در کشور

آسيب شناسی و فرصت سازی برای خدمت سربازی اجباری در کشور

      آسيب شناسی و فرصت سازی برای خدمت سربازی اجباری در کشور این طرح براساس بیانیه 11 عقرب 1395 رئیس جمهور که در کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای...

یکشنبه, 12 جدی 1395

Add Comment|Read more...

پروژه های تحقیقاتی روی دست مرکز

  پروژه های تحقیقاتی روی دست مرکز     مرکز پژوهشی و دیده بانی نظامی افغانستان تمام شخصیت های حکمی و حقیقی دارای اندوخته های اکادمیک در عرصه  نظامی و امنیتی...

چهارشنبه, 10 ثور 1393

Add Comment|Read more...